Kilowat Słońca

Rozliczenie produkowanej energii i przepisy

Co się dzieje z energią, której nie zużywam na bieżąco?

W gospodarstwach domowych tylko 30-40% energii produkowanej z instalacji fotowoltaicznej zużywane jest na bieżąco. W okresie największych uzysków z instalacji, większość czasu jesteśmy poza domem, przez co nasze gospodarstwo zużywa stosunkowo mało energii. Wzrost zużycia następuje rano lub po powrocie z pracy, kiedy uzyski z instalacji PV są mniejsze lub jest już po zachodzie słońca. Na szczęście zasada zachowania energii obowiązuje zawsze, więc

nadwyżka wyprodukowanej energii w ciągu dnia oddawana jest do sieci elektroenergetycznej, która działa jak magazyn energii o sprawności 80% (dla instalacji o mocy do 10kWp) i 70% ( dla instalacji o mocy powyżej 10kWp)

W zakładach pracy i siedzibach firm sytuacja jest odwrotna i 60-80% energii produkowanej z instalacji PV zużywane jest na bieżąco. Okres największych uzysków z instalacji w znacznym stopniu pokrywa się z profilem zużycia energii przez zakład czy budynek firmowy. Czemu 60-80% autokonsumpcji energii, a nie np. 90%, skoro może być tak dobrze? – w niedziele i często w sobotę firmy nie pracują przez co zużywają znacznie mniej energii w te dni, a instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym, domu czy firmie, nie ma ”wolnego” i produkuje energię od świtu do zachodu słońca, więc zawsze cześć produkcji oddawana jest do magazynu energii

Kiedy mogę odebrać energię, którą oddałem do sieci?

Energię oddaną do sieci można odebrać w okresie do od daty jej wprowadzenia. Za poprawne bilansowanie energii wprowadzonej i pobranej odpowiada OSD (operator systemu dystrubucyjnego – PGE), a dokładniej licznik dwukierunkowy, który operator ma obowiązek zainstalować bezpłatnie w ciągu 30 dni od zgłoszenia mikroinstalacji. W praktyce, z nadwyżek energii zgromadzonej w okresach o dużym nasłonecznieniu korzystasz w miesiącach zimowych lub w momentach wzmożonej produkcji/aktywności zakładu pracy.
Wykres produkcji energii dla instalacji 8kWp
Jak widać na powyższym wykresie, większość energii produkowana jest okresie od marca do października. Czy instalacja produkuję energię w zimowe dni? – oczywiście, że tak, ale ilość energii wyprodukowanej w grudniu jest ok. pięciokrotnie niższa w porównaniu z sierpniem czy majem. Co ma na to wpływ? – krótki dzień, mała ilość godzin słonecznych,oraz niskie natężenie promieniowania słonecznego Temperatura? -wbrew pozorom, im niższa tym lepiej dla modułów fotowoltaicznych, dlatego w mroźny, słoneczny dzień instalacja może osiągnąć wysoką moc chwilową

Prosument - defincja zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii

Prosument energii odnawialnej – odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby wmikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej

W praktyce prosumentem mogą zostać odbiorcy energii elektrycznej zarówno w gospodarstwach domowych jak i w firmach. Zgodnie z ustawą o OZE prosument przez 15 lat może rozliczać się z zakładem energetycznym na zasadzie upustów, czyli może korzystać z sieci elektroenergetycznej jak z magazynu energii.